Avloppssystemet

I Barlindsområdet har man anlagt ett reningsverk typ Bioclere för att rena Södra Instöns avloppsvatten innan det släpps ut i Instö djupränna. Verket består av en sedimenteringstank med utjämningsdel, biologisk reningsdel, kemiskt fällningssteg, sedimenteringstank samt utpumpningsbrunn. Reningsverket är placerat i ett eget hus som står på en ”betongtank”.

Reningsverket och Instöbron

Avloppsvattnet avleds via självfallsledningar till pumpbrunnar varefter det pumpas till en gemensam samlingsbrunn vid Barlind och sedan med självfall går till reningsverket.

Brunnen vid Barlinds väg i söder

Ottelyckeområdet samt del av Ottelyckevägen går till två pumpbrunnar för vidare pumpning till reningsverket.
Hedenvägen nedre delen går till en pumpgrop som pumpar till reningsverket.

Brunnarna vid nedre delen av Hedenvägen (vatten och avlopp) Brunnen vid Hedenvägen

Övre delen går till en pumpgrop (Hedenkrysset) som pumpar till reningsverket.

Brunnen vid Otterlyckevägens början

Långås nedre delen går till en pumpgrop som pumpar till reningsverket. Övre delen går till pumpgropen vid Hedenkrysset.
Barlindsområdet bortre delen går till en pumpgrop som pumpar uppför backen till en brunn och sedan självfall till reningsverket. Främre delen går på samma självfallsledning som pumpgropen.

Allt avloppsvatten leds in till sedimenteringstanken där fasta föroreningar avskiljs, ett antal gånger om året töms tanken via slamsugningsbilar. Avloppsvattnet leds sedan till en utjämningsdel där det pumpas upp till reningsverket. Där sker en biologisk nedbrytning av slammet, flockning, sedimentering och rinner därefter till utpumpningsbrunnen. Det renade vattnet pumpas ut i en bottenförlagd ledning till mitten på Instö ränna.

Reningsverket och pumpbrunnarna ute i anläggningen är försedda med larm för fel som via mobiltelefon larmar till larmcentral. Larmcentralen har en lista att ringa efter till de som är ansvariga för driften.

Reningsverket kommer att byggas ut under 2005/2006 och får då ytterligare ett biosteg, en mellansedimenteringstank samt en utjämningstank. Verket klarar då att rena 400 pe vilket torde motsvara 150 – 170 fastigheter.

B-G.E 2005-11-05