Töm inte vattnet i ditt utespabad eller pool i avloppet

tisdag 9 februari, 2021 kl. 21:14

När du tömmer vattnet i ditt utespa eller pool får det inte tömmas i avloppet. Dels kan reningsverket svämmas över av allt vatten och dels kan kloret bilda giftiga klororganiska ämnen.

Gör så här:

Avklorera vattnet genom att utsätta det för solljus under några dagar, eller tillsätt kemikalier för avklorering.

Låt vattnet långsamt sippra ut på din gräsmatta, via en trädgårdsslang. På så sätt kan det absorberas av gräset.

I sista hand kan du leda vattnet till din dränering.

Noel Cornér

Vi vann – nu har domen om VA-taxan vunnit laga kraft

tisdag 9 februari, 2021 kl. 21:13

I november 2019 träffades representanter för några VA-föreningar för att diskutera kommunens ensidiga omtolkning av våra avtal och i vårt tycke orimliga avgiftshöjningar.

Vi beslutade att gemensamt överklaga taxan. Till slut överklagade 900 av 1200 berörda hushåll taxan och kommunen tog tillbaka sitt taxebeslut för 2020. Samtidigt skrev man en mycket aggressiv och välformulerad inlaga till Förvaltningsdomstolen om att man ansåg sig ha rätt.

När domen kom i december 2020 stod det klart att vi vunnit, och att kommunen brutit mot kommunlagens 2 kap, 3§, gällande likställighetsprincipen. Våra föreningar hade helt enkelt få ta ett alltför stort ekonomiskt ansvar för underhållet av kommunens VA-anläggningar.

I mitten av januari vann Förvaltningsdomstolens dom laga kraft. Kommunen avstod från att överklaga. Ett erkännande om att de insett sitt fel.

Samtidigt har processen kostat föreningarna 200 000 kr i advokatkostnader. Lika mycket har kommunen lagt på extern juristhjälp. Alla ideella timmar och kommunens tjänstemannatimmar oräknade.

Att VA-enheten är i stort behov av intäkter på grund av VA i kustzon och det nya vattenreningsverket står helt klart och kommer att leda till kraftiga framtida avgiftshöjningar. Men dessa kommer förhoppningsvis att fördelas mer rättvist.

Noel Cornér

Ny info från KVI förhandlingsgrupp

måndag 28 september, 2020 kl. 22:54

Ny framgång i kampen om rättvisa VA-taxor i Kungälv

VA-taxan för föreningsanslutna abonnenter kommer även under nästa år, 2021 att vara oförändrad. Förslag till ny taxa kommer att presenteras först om ett år och då efter dialog med alla intressenter. Detta meddelade kommunledningen vid ett möte med vår förhandlingsgrupp onsdag 21 september. Hotet om en kraftig höjning av den fasta taxan för oss är alltså  även denna gång undanröjt.

Kraftiga taxahöjningar är att vänta i framtiden.

Alla VA-abonnenter kommer dock ändå att få en kraftig taxehöjning från 1 januari 2021, Brukningsavgifterna för vatten och avlopp kommer att höjas med cirka 12% men den höjningen drabbar alla brukare. Ytterligare höjningar planeras framöver, dels på grund av bygget av nytt vattenreningsverk men även nya överföringsledningar nya överföringsledningar. De flesta kommuner har samma problem även om Kungälv lider extra av att ha så utspridd bebyggelse samt höga kostnader för att gräva i lera.

Slutligt beslut om höjningen tas av kommunfullmäktige i November.

Flera kommuner har även vänt sig gemensamt till staten i frågan om VA-taxor, då de ser att behoven av höjningar de kommande åren är ohållbara.

Man uttryckte även från både politiker- och tjänstemannahåll att man nu ”ser positivt på föreningsutbyggnad”.

Det har tidigare varit lite olika bud i denna fråga, men nu säger man sig alltså vara enig om detta.

Kommundirektören uttryckte att kommunen har många områden att förbättra, däribland informationen till och relationen med berörda parter.

För vår del inom förhandlingsgruppen känner vi att detta får ses som en stor framgång för vårt arbete i KVI!

Inget nytt från Fastighetsdomstolen

Gällande processen i Förvaltningsrätten så  pågår den fortfarande. Vi vet inte hur rätten förhåller sig till det faktum att kommunen backat i sakfrågan. Vi har skickat in svaromål senast nu i augusti så det är bara att avvakta och låta processen ha sin gång.

 

Hälsningar

Noel Cornér för förhandlingsgruppen